Home // 2013 // Marzec

Kilka wskazówek związanych z dobrowolnym ubezpieczeniem OC

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jest bardzo ważne w wielu rodzajach działalności gospodarczej – zwłaszcza w tych, związanych z dużym ryzykiem. Te rodzaje działalności gospodarczej oraz zawody objęte są obowiązkowym ubezpieczeniem OC, niemniej jednak istnieje możliwość wykupienia również dobrowolnego ubezpieczenia OC zawodu. Wybierając najbardziej odpowiedni dla nas wariant, warto zwrócić uwagę na kilka drobnych szczegółów wpływających na jakość danego ubezpieczenia.

Dobrowolne ubezpieczenie OC pozwala uniknąć wielu kłopotówPrzede wszystkim zawierając umowę ubezpieczenia OC zawodowe sprawdźmy czy w warunkach umowy zostały włączone tzw. czyste straty finansowe, pozwalające na pokrywanie szkód finansowych. Warto pamiętać, że w dobrowolnym ubezpieczeniu raczej wyłączone są szkody powstałe w związku z posiadanym mieniem, dlatego konieczne jest wykupienie dodatkowej polisy. Powinniśmy również dokładnie zapoznać się z ofertą poszczególnych towarzystw, gdyż niektóre z nich rozbijają dobrowolne ubezpieczenie OC zawodu na kilka produktów, dzięki czemu możemy wybrać wariant optymalnie dopasowany do naszych wymagań.

Dowiedz się więcej o ubezpieczeniu zawodowym architektów

Roszczenia związane z odpowiedzialnością cywilną w różnych zawodach zgłaszane są coraz częściej. Nie inaczej jest z architektami. Sądy rozstrzygające tego rodzaju sprawy przyznają poszkodowanym coraz wyższe kwoty odszkodowań. Dlatego też tak ważne jest dokładne poznanie tego zagadnienia, aby w razie konieczności wybrana przez nas polisa skutecznie zabezpieczała firmę, a jednocześnie zapewniała wypłatę należności poszkodowanemu.

Architekci muszą zabezpieczać swoją działalność przed ewentualnymi roszczeniamiBardzo wielu architektów uważa, że obowiązkowe ubezpieczenie zawodowe w pełni zabezpiecza ich firmę w razie roszczeń w związku z wykonywaniem działalności zawodowej. Przekonanie to wynika z przeświadczenia, że skoro ustawodawca podjął decyzję o konieczności posiadania takiego ubezpieczenia, to uczynił to po to, aby odpowiednio zabezpieczyć wszelkie roszczenia związane z działalnością projektową i architektoniczną. Można więc założyć, że ubezpieczenie to zabezpiecza zarówno interesy architekta, jak i poszkodowanego. Niemniej jednak w rzeczywistości nie zawsze tak jest. Firmy zmuszone są do płacenia odszkodowań z własnych środków, ponieważ firmy ubezpieczeniowe nie wypłacają tych należności. Dlaczego? Ponieważ zakres odpowiedzialności cywilnej, jaka wynika z zapisów Kodeksu Cywilnego, nie jest równoznaczna z zakresem odpowiedzialności cywilnej ubezpieczonej polisą wybranego towarzystwa ubezpieczeniowego. Mówiąc najprościej, architekt odpowiada zgodnie z zapisami Kodeksu Cywilnego, natomiast ubezpieczyciel zabezpiecza tylko wybraną część tej odpowiedzialności. Musimy więc zdawać sobie sprawę, że ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej wymaga od nas dokładnej wiedzy na temat tego co właściwie ochrania wybrana przez nas polisa – bez tego w przypadku konieczności wypłaty odszkodowania może okazać się, że firma zmuszona jest ponieść spore straty finansowe, gdyż dana szkoda nie została ujęta w ubezpieczeniu.

Jaką zatem ochronę zapewnia ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej architektów? Według zapisów rozporządzenia Ministra Finansów dotyczącego zawierania tego rodzaju ubezpieczeń, ubezpieczenie obejmuje szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania działań przez ubezpieczonego, związanych z wykonywaniem swoich obowiązków. W rozporządzeniu tym wypisane zostały również szkody, jakie objęte są tym ubezpieczeniem (m.in. kary umowne, odpowiedzialność pracodawcy wobec pracowników czy przekroczenie kosztów). Określa ono również minimalną sumę ubezpieczenia, która wynosi 50 000 euro. Przyjrzyjmy się zatem dokładniej odpowiedzialności, jaka wynika z zapisów umieszczonych w rozporządzeniu.

W przypadku odpowiedzialności za szkody wyrządzone w wyniku działań lub ich zaniechania, mówimy o odpowiedzialności cywilnej kontraktowej, deliktowej lub obu ich łącznie. Jeśli chodzi o odpowiedzialność cywilną kontraktową, to ma ona miejsce w przypadku, kiedy dłużnik zobowiązany jest do naprawienia szkody wynikającej z niewykonania lub niewłaściwego wykonania konkretnego zobowiązania. W takiej sytuacji strony same określają zakres działań oraz odpowiedzialność za ich odpowiednie wykonanie. Jeżeli więc architekt wykona zlecenie w ustalonym czasie w sposób odpowiedni, wówczas otrzymuje wynagrodzenie.

Nawet drobny błąd w obliczeniach architekta może prowadzić do ogromnych stratJednak sytuacja komplikuje się, jeżeli projekt został wykonany, ale z błędami lub w trakcie prac budowlanych dochodzi do szkody lub wręcz katastrofy budowlanej, w wyniku której dochodzi do śmierci lub uszczerbku na zdrowiu osób trzecich. Wówczas mówimy o odpowiedzialności cywilnej deliktowej. Wynika ona z zapisów art. 415 Kodeksu Cywilnego: „kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, zobowiązany jest do jej naprawienia”. W związku z tym odpowiedzialność deliktowa nie wynika z zapisów zawartych w umowie (jak w przypadku odpowiedzialności kontraktowej) lecz z powszechnie przyjętych przepisów prawa. W takiej sytuacji mogą mieć miejsce dwa rodzaje roszczeń – jedne wynikające z odpowiedzialności cywilnej kontraktowej, związane z nienależytym wykonaniem zobowiązania (wnoszone przez zleceniodawcę) oraz drugie, związane z odpowiedzialnością cywilną deliktową, wnoszone przez osoby trzecie, które na skutek naszych błędów lub zaniedbań poniosły szkodę.

Obowiązkowe ubezpieczenie architekta pokryje wnoszone roszczenia, jednak tylko wtedy, jeżeli spełnione będą konkretne warunki. Przede wszystkim warunkiem koniecznym do określenia zasadności wypłaty ubezpieczenia jest zbadanie, czy osoba będąca właścicielem polisy ma prawo do ochrony, czy wykonywane przez nie czynności są czynnościami wykonywanymi w ramach tzw. samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i czy dana osoba posiada uprawnienia do ich wykonywania. Ustawa Prawo Budowlane wymienia te funkcje. Należą do nich m.in. projektowanie, sprawdzanie projektów architektoniczno-budowlanych czy też sprawdzanie nadzoru autorskiego. Musimy jednak pamiętać, że zapisy z przytoczonych aktów prawnych oraz te związane z warunkami obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej odnoszą się wyłącznie do osób fizycznych. Nie chronią więc firm lecz odpowiedzialność cywilną osób fizycznych wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

Jak więc widzimy firmy nie są ochraniane przez tego rodzaju polisy. Istnieje tylko jeden wyjątek, kiedy architekt obowiązkowe OC może obejmować firmę – gdy firma nie posiada osobowości prawnej i spełnia określone warunki działalności, np. firmą jest osoba fizyczna, która bezpośrednio kieruje pracownikami zatrudnionymi na umowę o pracę i nadzoruje każdy projekt. W takiej sytuacji roszczenia będą wypłacane z obowiązkowej polisy ubezpieczenia OC. Jeżeli roszczenia przekraczają kwotę 50 000 euro, wówczas możliwe jest zawarcie tzw. ubezpieczenia nadwyżki obowiązkowego OC zawodowego. Ubezpieczenie to wskazane jest przede wszystkim dla firm wykonujących projekty o dużej wartości lub sama budowa wiąże się z występowaniem różnego rodzaju ryzyk.

Wysokość sumy gwarancyjnej w OC biura rachunkowego

Właściciele biur rachunkowych muszą ubezpieczyć swoją działalnośćPonieważ biura rachunkowe świadczą usługi związane z rozliczaniem finansów różnych podmiotów gospodarczych, dlatego w ich rękach leży odpowiednie dbanie o prawidłowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i innych. Ponieważ błędy popełnione w trakcie wykonywania obowiązków takiego biura mogą być bardzo kosztowne, dlatego konieczne jest posiadanie ubezpieczenia dla biura rachunkowego. Zatem na jaką sumę gwarancyjną ubezpiecza się biuro?

Suma gwarancyjna takiego ubezpieczenia zależna jest od przedmiotu działalności przedsiębiorców posiadających uprawnienia do prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz czynności doradztwa podatkowego. Jeżeli przedmiotem działalności jest wykonywanie różnych czynności z zakresu prowadzenia ksiąg rachunkowych i czynności doradztwa podatkowego, wówczas suma gwarancyjna wynosi 15 000 euro. Jeżeli przedmiotem działalności jest wyłącznie wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych, wówczas kwota ta wynosi 10 000 euro. Jeżeli natomiast nasza działalność wiąże się wyłącznie z wykonywaniem doradztwa podatkowego, wówczas suma gwarancyjna wynosi 5 000 euro.

Dowiedz się więcej o ubezpieczeniach OC dla różnych zawodów

Obowiązkowe ubezpieczenia OC pozwalają odpowiednio chronić zarówno usługodawcę, którego błąd lub zaniechanie doprowadziło do szkody klienta, jak również samego usługobiorcę. Obecnie obowiązkiem posiadania takiego ubezpieczenia objętych jest kilkanaście zawodów oraz podmiotów wykonujących określone usługi. Warto zatem poznać kilka z nich i dowiedzieć się więcej na temat zakresu, jaki obejmuje tego rodzaju ubezpieczenie.

Specjalistyczne zawody wymagają szczególnej ochrony finansowej i prawnejJeśli chodzi o ubezpieczenie doradcy podatkowego, to jego przedmiotem jest odpowiedzialność cywilna różnych podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe, za szkody wyrządzone w wyniku zaniechań lub działań ubezpieczonego. Obejmuje ono wyłącznie szkody powstałe w czasie trwania ubezpieczenia. Czynności, jakie wchodzą w zakres danego ubezpieczenia to m.in. udzielanie klientom na ich zlecenie lub na ich rzecz porad, opinii czy wyjaśnień związanych z podatkami, prowadzenie na rzecz oraz w imieniu podatników, płatników oraz inkasentów ksiąg podatkowych oraz innych ewidencji prowadzonych w celu rozliczania obowiązku podatkowego i udzielania w tym zakresie porad. Ponadto ubezpieczenie pracownika księgowości obejmuje sporządzanie na rzecz oraz w imieniu podatników deklaracji podatkowych i udzielania pomocy w tym obszarze oraz reprezentowanie klientów w postępowaniach przed organami administracji publicznej.

Kolejnymi osobami objętymi obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej są pośrednicy w obrocie nieruchomościami. Ubezpieczenie to konkretnie dotyczy osób fizycznych posiadających licencję pośrednika w obrocie nieruchomościami lub osób, za które ubezpieczony ponosi odpowiedzialność w ramach świadczonych usług. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody powstałe w wyniku działań lub zaniechań ubezpieczonego, w okresie trwania umowy ubezpieczeniowej. Działania te wiążą się oczywiście z działaniami pośrednika w obrocie nieruchomościami, które zmierzają do zawarcia przez inne osoby umów nabycia lub zbycia praw do nieruchomości, nabycia lub zbycia własnościowego, spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, użytkowego lub prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej. Ponadto ubezpieczenie pośrednika nieruchomości dotyczy także umów związanych z najmem lub dzierżawą nieruchomości lub ich części oraz wykonywania różnego rodzaju opracowań i ekspertyz w zakresie rynku nieruchomości.

Jedną ze szczególnie zagrożonych grup zawodowych są pośrednicy nieruchomościUbezpieczenie OC jest niezwykle ważne również dla zarządców nieruchomościami. W tym wypadku podmiotem ubezpieczenia są osoby posiadające licencje zawodową zarządcy nieruchomości lub osoby, za które zarządca ponosi odpowiedzialność. Przedmiotem ubezpieczenia natomiast, są wszelkie szkody, jakie wyniknęły z działań lub zaniechań osoby ubezpieczonej. Decyzje i czynności, jakie objęte są tego rodzaju ubezpieczeniem obejmują m.in. zapewnienie odpowiedniej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości, bezpieczeństwa jej użytkowania, bieżącego administrowania nią oraz utrzymywania nieruchomości zgodnie z jej przeznaczeniem. Ponadto takie ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej obejmuje również czynności i decyzje związane z uzasadnionym inwestowaniem w nieruchomość, przeprowadzanie różnych ekspertyz i wykonywanie opracowań w zakresie zarządzania nieruchomościami oraz zapewnienie jej właściwej gospodarki energetycznej.

Obowiązkowym ubezpieczeniem OC objęte są również biura rachunkowe. Obejmuje ono szkody wyrządzone w następstwie działań lub zaniechań ubezpieczonego, w czasie obowiązywania umowy ubezpieczeniowej. Jeżeli natomiast chodzi o czynności, jakie zabezpiecza dana polisa, to możemy wymienić wśród nich m.in. prowadzenie ksiąg rachunkowych, okresowe ustalanie i sprawdzanie poprzez inwentaryzację stanu aktywów i pasywów, sporządzanie sprawozdań finansowych, wycenę aktywów i pasywów oraz gromadzenie i przechowywanie dokumentacji księgowej określonej w ustawie. Ubezpieczenie biura rachunkowego obejmuje również prowadzenie w imieniu i na rzecz podatników, inkasentów i płatników ksiąg podatkowych i innych ewidencji związanych z podatkami oraz udzielanie pomocy w tym zakresie oraz sporządzanie w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów deklaracji oraz zeznań podatkowych lub udzielanie im w tym zakresie pomocy.

Wymienione wyżej przykłady działalności to tylko niewielka część zawodów i podmiotów, jakie objęte są obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej. Jednak już na wymienionych wyżej przykładach możemy zauważyć, że ubezpieczenia OC zawodowe są niezwykle przydatne i zapewniają skuteczne zabezpieczenie zarówno dla ubezpieczonego jak i poszkodowanego. Warto zatem przemyśleć wybór tego rodzaju ubezpieczenia nawet, jeżeli ustawodawca nie przewidział takiego obowiązku, gdyż w trakcie wykonywana różnych czynności związanych z naszym zawodem może dojść do pomyłki, która może skutkować poważnymi szkodami – zwłaszcza jeżeli pracujemy w zawodzie specjalistycznym, związanym z dużą odpowiedzialnością. Dzięki ubezpieczeniu unikamy konieczności naprawiania szkód z własnej kieszeni, dzięki czemu zapewniamy naszej firmie stabilność oraz – co może na pierwszy rzut oka nie być takie oczywiste – ukazujemy nasz profesjonalizm.

Wybierz dobrą firmę ubezpieczeniową

Przy wyborze firmy ubezpieczeniowej duże znaczenie ma doświadczenie towarzystwaW dzisiejszych czasach na rynku działa mnóstwo różnych towarzystw ubezpieczeniowych. Ich oferty różnią się od siebie, dlatego tak ważne jest wnikliwe zapoznawanie się z ich ofertą i wybieranie najbardziej korzystnych dla nas rozwiązań. Oczywiście przy wyborze firmy ubezpieczeniowej musimy zwrócić uwagę na jej doświadczenie, opinie klientów czy też informacje na temat ich kapitału i wypłacalności. Spośród licznych firm ubezpieczeniowych oferujących swoje usługi na naszym rynku warto zwrócić uwagę na firmę Lloyd’s.

Jest to najstarsza instytucja ubezpieczeniowa na świecie, jednak myliłby się ktoś, kto uznałby ją za typową firmę ubezpieczeniową. Jest to bowiem swoistego rodzaju rynek, na którym brokerzy przedstawiają ryzyka swoich klientów negocjując warunki ich ubezpieczenia. Ubezpieczenia w Lloyd’s są niezwykle cenione przez klientów, a wypłacalność ubezpieczeń jest gwarantowana przez specjalną strukturę zwaną „łańcuchem bezpieczeństwa”. Stabilność finansowa firmy Lloyd’s potwierdzana jest przez wysokie oceny agencji ratingowych.  Jeżeli więc nie wiemy na jaką firmę ubezpieczeniową warto się zdecydować, to bez wątpienia powinniśmy przemyśleć skorzystanie z usług firmy Lloyd’s.

Obowiązkowe ubezpieczenie OC adwokatów

Zawód adwokata wiąże się z ogromną odpowiedzialnością. Sprawy, jakie prowadzą adwokaci nierzadko wiążą się z bardzo dużymi sumami i bywają niezwykle skomplikowane, dlatego nie może dziwić fakt, że osoby pracujące w tym zawodzie muszą wykazać się szczególną dbałością i odpowiedzialnością. Niestety, nie da się uniknąć pomyłek lub błędów – źle przygotowane pismo procesowe, złożenie niepełnej dokumentacji czy nieusprawiedliwiona nieobecność na rozprawie to sytuacje często przytrafiające się osobom wykonującym ten zawód. A ponieważ ciąży na nich ogromna odpowiedzialność, dlatego pomyłki przez nich popełniane mogą być bardzo kosztowne. Dlatego też każdy adwokat musi odpowiednio zabezpieczyć się na wypadek popełnienia błędów, wykupując ubezpieczenie od odpowiedzialności zawodowej.

Obowiązek ubezpieczeń zawodowych dotyczy także adwokatówObecnie funkcjonują dwa rodzaje ubezpieczeń – obowiązkowe i dobrowolne. W tej pierwszej grupie wyróżnia się ubezpieczenia powszechne oraz szczególne, które związane są z konkretnymi grupami zawodowymi, w tym z adwokatami. Charakterystyczną cechą ubezpieczeń obowiązkowych jest to, że ich zakres jest ściśle określony przepisami prawa, w efekcie nie można w jakikolwiek sposób zawężać zakresu ubezpieczenia, wprowadzać specjalne wyłączenia czy zmniejszać sum gwarancyjnych, na które należy się ubezpieczyć (oczywiście jeżeli taka suma została określona w przepisach). Warto wiedzieć, że zakład ubezpieczeń oferujący ubezpieczenia obowiązkowe nie może odmówić zawarcia umowy takiego ubezpieczenia.

Jeśli chodzi o obowiązkowe ubezpieczenie zawodowe adwokatów, to chroni ono przed szkodami jakie wyniknęły na skutek błędów popełnionych przez adwokata, który nie dochował należytej staranności przy wykonywaniu czynności zawodowych. W takiej sytuacji poszkodowanym jest klient ubezpieczonego, nie jest możliwe wyrządzenie szkód osobom trzecim. Dokładny zapis ustawy mówi, że ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność cywilną adwokata za szkody, jakie wyrządził podczas wykonywania czynności zawodowych, polegających na świadczeniu pomocy prawnej, a przede wszystkim na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowania przed sądami i urzędami. Ubezpieczenie to więc odnosi się do określonych sytuacji i zdarzeń, natomiast bardzo często jest błędnie interpretowane i jego zakres poszerzany jest o czynności lub sytuacje nie mające bezpośredniego związku z działaniami adwokata. OC adwokata nie obejmuje szkód polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia, wyrządzonych przez ubezpieczonego określonym w ustawie osobom (również wspólnikom).  Nie obejmuje ono również szkód wyrządzonych przez ubezpieczonego po skreśleniu go z listy adwokatów lub w czasie odbywania zawieszenia w prawach do wykonywania zawodu – chyba, że szkoda związana jest z wykonywaniem zawodu przed zawieszeniem lub skreśleniem z listy adwokatów.

Zakres ochrony adwokatów został ściśle określony w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 roku, w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej adwokatów. Obowiązek ubezpieczenia OC powstaje w ciągu 30 dni od momentu wpisania na listę adwokatów i nie później, niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania czynności określonych w ustawie Prawo o Adwokaturze przez ubezpieczonego. Jeśli chodzi o sumę gwarancyjną ubezpieczenia OC, to jej minimalna wartość wynosi 50 000 euro. Umowę ubezpieczenia zawiera się na 12 miesięcy.