Home // Archive by category "Ubezpieczenia dla księgowych"

Odpowiedzialność cywilna

OC zawodowe to nic innego jak ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej na okoliczność szkód powiązanych z wykonywaniem codziennych czynności zawodowych. Ubezpieczenie OC dotyczy szkód o charakterze rzeczowym, a także szkód o charakterze finansowym, jakie wyrządzone zostały przez ubezpieczonego osobom trzecim. Read more [+]

Odpowiedzialność ciążąca na księgowym

Pracownicy księgowości wymagają szczególnej ochrony finansowej i prawnejZawód księgowego nie jest wcale zawodem prostym. Choć mając do niego odpowiednie umiejętności oraz kwalifikacje, umiejętności nabyte jak i te wrodzone, to nie wszystko. Trzeba mieć do tego również odpowiedni charakter i po prostu się do takiego zajęcia nadawać. Być może niektórym wydaje się, że praca ta polega jedynie na siedzeniu przy biurku i przepisywaniu odpowiednich sum we właściwe rubryczki ksiąg finansowych czy specjalistycznych programów komputerowych. Jednak aby móc taką pracę wykonywać, trzeba bardzo dobrze orientować się w obowiązującym aktualnie prawie finansowym czy podatkowym. A ponieważ przepisy dotyczące finansów czy prowadzenia rachunkowości często się zmieniają, zdarza się, że nawet najlepszy księgowy się myli. W tym przypadku jednak nawet drobny błąd może klienta kosztować zapłatę wysokiej kary. Dlatego tak ważne jest ubezpieczenie pracownika księgowości od odpowiedzialności cywilnej. Oczywiście każdy księgowy powinien zostać nim objęty. Dla dobra własnego oraz dla dobra klientów. Tego typu ubezpieczenie pracownika gwarantuje, że biuro rachunkowe nie będzie musiało wypłacać klientom odszkodowań z własnej kieszeni. Dobrze jest, jeśli również każdy doradca podatkowy będzie nim objęty.

Oczywiście trzeba tutaj pamiętać, że nie każde towarzystwo ubezpieczeniowe oferuje tego typu usługi. Dlatego osoby prowadzące biura księgowe powinny znaleźć instytucje, które w swojej ofercie mają właśnie ubezpieczenia dla biura rachunkowego. Tego typu polisy muszą być skonstruowane w taki sposób, by odpowiednio zabezpieczyć interesy księgowego i jego klientów. Oczywiście na najlepsze warunki mogą liczyć tutaj osoby, których biura rachunkowe cieszą się nieskazitelną opinią i renomą. Wiadomo przecież, że towarzystwa ubezpieczeniowe chętniej obejmą polisą takich księgowych, u których popełnienie jakiegokolwiek błędu, a tym samym konieczność wypłaty odszkodowania, jest stosunkowo niskie. Nie trzeba też nikomu powtarzać, że przed podpisanie umowy o świadczeniu usług ubezpieczeniowych, należy dokładnie przeczytać warunki polisy. Dzięki temu nie okaże się nagle, że polisa nie obejmuje różnych sytuacji i w rezultacie w wyniku różnych zdarzeń księgowy i tak będzie musiał ponieść różne koszty samodzielnie.

Bezpieczeństwo biura rachunkowego

Biur rachunkowych wokół nas obecnie pojawiło się niezwykle wiele – coraz więcej osób rozpoczyna taką działalność, dlatego konkurencja jest w tej dziedzinie niemała. Prowadzić takie biuro może wiele osób, ale trzeba się do tego naprawdę nadawać, bowiem prowadzenie biura rachunkowego to zajęcie, które niewątpliwie wiąże się z ogromną odpowiedzialnością. Przede wszystkim dlatego, że klienci takiej instytucji to często ludzie, którzy po prostu nie znają się na prowadzeniu księgowości firmy. Dlatego zlecają to specjalistom, do których mają zaufanie. Oczywiście każdy właściciel firmy sam odpowiada za to, by księgowość jego przedsiębiorstwa była prowadzona w odpowiedni i zgodny z prawem sposób. Jednak często jego wiedza na temat rachunkowości i wciąż zmieniających się w tym zakresie przepisów, nie jest wystarczająca, by wyłapać wszelkie błędy. Zatrudniając więc buro rachunkowe ma nadzieję, że wszelka dokumentacja finansowa jego firmy będzie bez zarzutu. Czasami jednak zdarza się, że jakaś kontrola wykaże, iż w księgach finansowych są błędy. Do odpowiedzialności za to pociągnięty może być zarówno sam przedsiębiorca, jak i zatrudniony przez niego księgowy. A ponieważ o uchybienia czy drobne pomyłki w przypadku prowadzenia księgowości dużych firm wcale nie jest tak trudno, bardzo często wykupuje się ubezpieczenie OC biuro rachunkowe.

Tam, gdzie są pieniądze, jest też duża odpowiedzialnośćTakie ubezpieczenie biur rachunkowych jest bardzo ważne, gdyż pozwala się zabezpieczyć właśnie przed koniecznością wypłaty wysokiego odszkodowania czy też zapłaty grzywny w wyniku różnego rodzaju uchybień w prowadzeniu ksiąg rachunkowych. Oczywiście trzeba pamiętać o tym, że ubezpieczenia biura rachunkowego muszą obejmować różne tego typu sytuacje. Dlatego przed podpisaniem umowy o świadczenie usług ubezpieczeniowych każdy właściciel biura rachunkowego powinien dokładnie przeczytać warunki polisy. Powinna obejmować przede wszystkim ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, bo to ono pozwala na uniknięcie wypłaty wielotysięcznych często odszkodowań. A wiadomo przecież, że taka kwota może często stanowić dla budżetu biura rachunkowego, nawet tego najlepiej prosperującego, sumę niemożliwą do zapłaty. Z tego też powodu ubezpieczenie biura rachunkowego jest ostatnio bardzo popularne.

Jednak trzeba też pamiętać, że nawet najlepsze biuro rachunkowe ubezpieczenie nie zagwarantuje ochrony w przypadku popełniania świadomych wykroczeń i notorycznego łamania prawa. Oczywiście bierze się tu pod uwagę fakt, że każdemu może zdarzyć się pomyłka. Jeśli jednak danemu księgowemu zostanie udowodnione to, że działa na niekorzyść klienta lub okrada jego albo Skarb Państwa, należy się liczyć z tym, że żadne odszkodowanie po prostu nie zostanie wypłacone. Co więcej, w takiej sytuacji księgowy może nie tylko stracić klientów i dużą część swojego majątku, ale także może zostać pozbawiony prawa do wykonywania swojego zawodu a nawet, w bardzo drastycznych przypadkach, osadzony w więzieniu. W takim momencie właściwie żadna polisa ubezpieczeniowa, nawet ta najbardziej korzystna z punktu widzenia osoby ubezpieczonej, nie zagwarantuje dostatecznej ochrony. Bo przecież ubezpieczenie nie może chronić przed słusznym wymierzeniem kary osobie z premedytacją łamiącej prawo i po prostu dopuszczającej się kradzieży.

Wysokość sumy gwarancyjnej w OC biura rachunkowego

Właściciele biur rachunkowych muszą ubezpieczyć swoją działalnośćPonieważ biura rachunkowe świadczą usługi związane z rozliczaniem finansów różnych podmiotów gospodarczych, dlatego w ich rękach leży odpowiednie dbanie o prawidłowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i innych. Ponieważ błędy popełnione w trakcie wykonywania obowiązków takiego biura mogą być bardzo kosztowne, dlatego konieczne jest posiadanie ubezpieczenia dla biura rachunkowego. Zatem na jaką sumę gwarancyjną ubezpiecza się biuro?

Suma gwarancyjna takiego ubezpieczenia zależna jest od przedmiotu działalności przedsiębiorców posiadających uprawnienia do prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz czynności doradztwa podatkowego. Jeżeli przedmiotem działalności jest wykonywanie różnych czynności z zakresu prowadzenia ksiąg rachunkowych i czynności doradztwa podatkowego, wówczas suma gwarancyjna wynosi 15 000 euro. Jeżeli przedmiotem działalności jest wyłącznie wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych, wówczas kwota ta wynosi 10 000 euro. Jeżeli natomiast nasza działalność wiąże się wyłącznie z wykonywaniem doradztwa podatkowego, wówczas suma gwarancyjna wynosi 5 000 euro.

Dowiedz się więcej o ubezpieczeniach OC dla różnych zawodów

Obowiązkowe ubezpieczenia OC pozwalają odpowiednio chronić zarówno usługodawcę, którego błąd lub zaniechanie doprowadziło do szkody klienta, jak również samego usługobiorcę. Obecnie obowiązkiem posiadania takiego ubezpieczenia objętych jest kilkanaście zawodów oraz podmiotów wykonujących określone usługi. Warto zatem poznać kilka z nich i dowiedzieć się więcej na temat zakresu, jaki obejmuje tego rodzaju ubezpieczenie.

Specjalistyczne zawody wymagają szczególnej ochrony finansowej i prawnejJeśli chodzi o ubezpieczenie doradcy podatkowego, to jego przedmiotem jest odpowiedzialność cywilna różnych podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe, za szkody wyrządzone w wyniku zaniechań lub działań ubezpieczonego. Obejmuje ono wyłącznie szkody powstałe w czasie trwania ubezpieczenia. Czynności, jakie wchodzą w zakres danego ubezpieczenia to m.in. udzielanie klientom na ich zlecenie lub na ich rzecz porad, opinii czy wyjaśnień związanych z podatkami, prowadzenie na rzecz oraz w imieniu podatników, płatników oraz inkasentów ksiąg podatkowych oraz innych ewidencji prowadzonych w celu rozliczania obowiązku podatkowego i udzielania w tym zakresie porad. Ponadto ubezpieczenie pracownika księgowości obejmuje sporządzanie na rzecz oraz w imieniu podatników deklaracji podatkowych i udzielania pomocy w tym obszarze oraz reprezentowanie klientów w postępowaniach przed organami administracji publicznej.

Kolejnymi osobami objętymi obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej są pośrednicy w obrocie nieruchomościami. Ubezpieczenie to konkretnie dotyczy osób fizycznych posiadających licencję pośrednika w obrocie nieruchomościami lub osób, za które ubezpieczony ponosi odpowiedzialność w ramach świadczonych usług. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody powstałe w wyniku działań lub zaniechań ubezpieczonego, w okresie trwania umowy ubezpieczeniowej. Działania te wiążą się oczywiście z działaniami pośrednika w obrocie nieruchomościami, które zmierzają do zawarcia przez inne osoby umów nabycia lub zbycia praw do nieruchomości, nabycia lub zbycia własnościowego, spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, użytkowego lub prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej. Ponadto ubezpieczenie pośrednika nieruchomości dotyczy także umów związanych z najmem lub dzierżawą nieruchomości lub ich części oraz wykonywania różnego rodzaju opracowań i ekspertyz w zakresie rynku nieruchomości.

Jedną ze szczególnie zagrożonych grup zawodowych są pośrednicy nieruchomościUbezpieczenie OC jest niezwykle ważne również dla zarządców nieruchomościami. W tym wypadku podmiotem ubezpieczenia są osoby posiadające licencje zawodową zarządcy nieruchomości lub osoby, za które zarządca ponosi odpowiedzialność. Przedmiotem ubezpieczenia natomiast, są wszelkie szkody, jakie wyniknęły z działań lub zaniechań osoby ubezpieczonej. Decyzje i czynności, jakie objęte są tego rodzaju ubezpieczeniem obejmują m.in. zapewnienie odpowiedniej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości, bezpieczeństwa jej użytkowania, bieżącego administrowania nią oraz utrzymywania nieruchomości zgodnie z jej przeznaczeniem. Ponadto takie ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej obejmuje również czynności i decyzje związane z uzasadnionym inwestowaniem w nieruchomość, przeprowadzanie różnych ekspertyz i wykonywanie opracowań w zakresie zarządzania nieruchomościami oraz zapewnienie jej właściwej gospodarki energetycznej.

Obowiązkowym ubezpieczeniem OC objęte są również biura rachunkowe. Obejmuje ono szkody wyrządzone w następstwie działań lub zaniechań ubezpieczonego, w czasie obowiązywania umowy ubezpieczeniowej. Jeżeli natomiast chodzi o czynności, jakie zabezpiecza dana polisa, to możemy wymienić wśród nich m.in. prowadzenie ksiąg rachunkowych, okresowe ustalanie i sprawdzanie poprzez inwentaryzację stanu aktywów i pasywów, sporządzanie sprawozdań finansowych, wycenę aktywów i pasywów oraz gromadzenie i przechowywanie dokumentacji księgowej określonej w ustawie. Ubezpieczenie biura rachunkowego obejmuje również prowadzenie w imieniu i na rzecz podatników, inkasentów i płatników ksiąg podatkowych i innych ewidencji związanych z podatkami oraz udzielanie pomocy w tym zakresie oraz sporządzanie w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów deklaracji oraz zeznań podatkowych lub udzielanie im w tym zakresie pomocy.

Wymienione wyżej przykłady działalności to tylko niewielka część zawodów i podmiotów, jakie objęte są obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej. Jednak już na wymienionych wyżej przykładach możemy zauważyć, że ubezpieczenia OC zawodowe są niezwykle przydatne i zapewniają skuteczne zabezpieczenie zarówno dla ubezpieczonego jak i poszkodowanego. Warto zatem przemyśleć wybór tego rodzaju ubezpieczenia nawet, jeżeli ustawodawca nie przewidział takiego obowiązku, gdyż w trakcie wykonywana różnych czynności związanych z naszym zawodem może dojść do pomyłki, która może skutkować poważnymi szkodami – zwłaszcza jeżeli pracujemy w zawodzie specjalistycznym, związanym z dużą odpowiedzialnością. Dzięki ubezpieczeniu unikamy konieczności naprawiania szkód z własnej kieszeni, dzięki czemu zapewniamy naszej firmie stabilność oraz – co może na pierwszy rzut oka nie być takie oczywiste – ukazujemy nasz profesjonalizm.

Ubezpieczenie OC księgowego

Zawód księgowego wiąże się z dużą odpowiedzialnością. Operowanie wysokimi kwotami oraz obowiązek prowadzenia dokumentacji księgowej wymaga skrupulatności, jednak czasami nie sposób jest uniknąć pomyłek, dlatego tak ważne jest posiadanie ubezpieczenia OC. Na jaką ochronę możemy liczyć w przypadku wykupienia takiego ubezpieczenia?

Tam, gdzie operuje się na pieniądzach, warto pomyśleć o ubezpieczeniuPrzede wszystkim księgowy ubezpieczenie chroni osobę wykonującą ten zawód w przypadku jakichkolwiek problemów z urzędami skarbowymi. Popełnienie błędu wykrytego przez taki urząd może wiązać się z koniecznością odpowiadania przed sądem. Ubezpieczenie OC chroni interesy osoby ubezpieczonej w postępowaniu karnym lub karnoskarbowym wszczętym wobec ubezpieczonego w związku z czynnościami zawodowymi. Dzięki temu wszelkie koszty poniesione w takim postępowaniu oraz ewentualne roszczenia w stosunku do poszkodowanego pokrywa towarzystwo ubezpieczeniowe. Jeżeli więc wykonujemy zawód księgowego, posiadanie takiej polisy jest jak najbardziej wskazane.