Home // Archive by category "Ubezpieczenia dla lekarzy"

Odpowiedzialność cywilna

OC zawodowe to nic innego jak ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej na okoliczność szkód powiązanych z wykonywaniem codziennych czynności zawodowych. Ubezpieczenie OC dotyczy szkód o charakterze rzeczowym, a także szkód o charakterze finansowym, jakie wyrządzone zostały przez ubezpieczonego osobom trzecim. Read more [+]

Zawody objęte obowiązkiem posiadania ubezpieczenia OC

Wśród zawodów objętych tym obowiązkiem znajdziemy: lekarzy, pielęgniarki, lekarzy weterynarii oraz adwokatów, radców prawnych i doradców podatkowychWiększość wykonywanych przez ludzi zawodów nie wiąże się z dużym ryzykiem. Jednak istnieją zawody, które wiążą się z bardzo dużą odpowiedzialnością, a popełnienie błędu podczas ich wykonywania może mieć bardzo poważne konsekwencje. Z tego też powodu niektóre rodzaje działalności gospodarczej oraz zawody zostały objęte obowiązkiem posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Dzięki niemu możemy chronić nie tylko swoje interesy, ale również interesy naszych klientów poprzez finansowe zabezpieczenie ewentualnych błędów, jakich przypadkowo można się dopuścić. Wykazów zawodów, które mają obowiązek posiadania ubezpieczenia jest precyzyjnie określony warto, więc dowiedzieć się, kto powinien wykupić obowiązkowe ubezpieczenie zawodowe? Read more [+]

Jaka jest wysokość sum gwarancyjnych OC lekarzy?

Lekarze posiadają ubezpieczenie OCObowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lekarzy jest niezwykle istotne. Pozwala ono bowiem pokryć roszczenia z tytułu nienależycie wykonanych czynności zawodowych lekarza, które skutkowały np. uszczerbkiem na zdrowiu lub śmiercią pacjenta. Zakres obowiązywania ubezpieczenia precyzyjnie określa odpowiednia ustawa, podobnie zresztą jak wysokość, na jakie obowiązkowe ubezpieczenia powinny zostać zawarte.

W przypadku podmiotów leczniczych oraz podmiotów wykonujących praktykę zawodową lekarzy, suma gwarancyjna ubezpieczenia OC lekarzy wynosi 75 000 euro na jedno zdarzenie oraz 350 000 euro na wszystkie zdarzenia, których skutki są objęte umową ubezpieczeniową. Z kolei w przypadku podmiotów wykonujących praktykę zawodową pielęgniarek, suma ubezpieczenia wynosi 30 000 euro na jedno zdarzenie oraz 150 000 euro na wszystkie zdarzenia, których skutki objęte są ochroną ubezpieczeniową.

Dowiedz się więcej o ubezpieczeniach OC dla różnych zawodów

Obowiązkowe ubezpieczenia OC pozwalają odpowiednio chronić zarówno usługodawcę, którego błąd lub zaniechanie doprowadziło do szkody klienta, jak również samego usługobiorcę. Obecnie obowiązkiem posiadania takiego ubezpieczenia objętych jest kilkanaście zawodów oraz podmiotów wykonujących określone usługi. Warto zatem poznać kilka z nich i dowiedzieć się więcej na temat zakresu, jaki obejmuje tego rodzaju ubezpieczenie.

Specjalistyczne zawody wymagają szczególnej ochrony finansowej i prawnejJeśli chodzi o ubezpieczenie doradcy podatkowego, to jego przedmiotem jest odpowiedzialność cywilna różnych podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe, za szkody wyrządzone w wyniku zaniechań lub działań ubezpieczonego. Obejmuje ono wyłącznie szkody powstałe w czasie trwania ubezpieczenia. Czynności, jakie wchodzą w zakres danego ubezpieczenia to m.in. udzielanie klientom na ich zlecenie lub na ich rzecz porad, opinii czy wyjaśnień związanych z podatkami, prowadzenie na rzecz oraz w imieniu podatników, płatników oraz inkasentów ksiąg podatkowych oraz innych ewidencji prowadzonych w celu rozliczania obowiązku podatkowego i udzielania w tym zakresie porad. Ponadto ubezpieczenie pracownika księgowości obejmuje sporządzanie na rzecz oraz w imieniu podatników deklaracji podatkowych i udzielania pomocy w tym obszarze oraz reprezentowanie klientów w postępowaniach przed organami administracji publicznej.

Kolejnymi osobami objętymi obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej są pośrednicy w obrocie nieruchomościami. Ubezpieczenie to konkretnie dotyczy osób fizycznych posiadających licencję pośrednika w obrocie nieruchomościami lub osób, za które ubezpieczony ponosi odpowiedzialność w ramach świadczonych usług. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody powstałe w wyniku działań lub zaniechań ubezpieczonego, w okresie trwania umowy ubezpieczeniowej. Działania te wiążą się oczywiście z działaniami pośrednika w obrocie nieruchomościami, które zmierzają do zawarcia przez inne osoby umów nabycia lub zbycia praw do nieruchomości, nabycia lub zbycia własnościowego, spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, użytkowego lub prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej. Ponadto ubezpieczenie pośrednika nieruchomości dotyczy także umów związanych z najmem lub dzierżawą nieruchomości lub ich części oraz wykonywania różnego rodzaju opracowań i ekspertyz w zakresie rynku nieruchomości.

Jedną ze szczególnie zagrożonych grup zawodowych są pośrednicy nieruchomościUbezpieczenie OC jest niezwykle ważne również dla zarządców nieruchomościami. W tym wypadku podmiotem ubezpieczenia są osoby posiadające licencje zawodową zarządcy nieruchomości lub osoby, za które zarządca ponosi odpowiedzialność. Przedmiotem ubezpieczenia natomiast, są wszelkie szkody, jakie wyniknęły z działań lub zaniechań osoby ubezpieczonej. Decyzje i czynności, jakie objęte są tego rodzaju ubezpieczeniem obejmują m.in. zapewnienie odpowiedniej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości, bezpieczeństwa jej użytkowania, bieżącego administrowania nią oraz utrzymywania nieruchomości zgodnie z jej przeznaczeniem. Ponadto takie ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej obejmuje również czynności i decyzje związane z uzasadnionym inwestowaniem w nieruchomość, przeprowadzanie różnych ekspertyz i wykonywanie opracowań w zakresie zarządzania nieruchomościami oraz zapewnienie jej właściwej gospodarki energetycznej.

Obowiązkowym ubezpieczeniem OC objęte są również biura rachunkowe. Obejmuje ono szkody wyrządzone w następstwie działań lub zaniechań ubezpieczonego, w czasie obowiązywania umowy ubezpieczeniowej. Jeżeli natomiast chodzi o czynności, jakie zabezpiecza dana polisa, to możemy wymienić wśród nich m.in. prowadzenie ksiąg rachunkowych, okresowe ustalanie i sprawdzanie poprzez inwentaryzację stanu aktywów i pasywów, sporządzanie sprawozdań finansowych, wycenę aktywów i pasywów oraz gromadzenie i przechowywanie dokumentacji księgowej określonej w ustawie. Ubezpieczenie biura rachunkowego obejmuje również prowadzenie w imieniu i na rzecz podatników, inkasentów i płatników ksiąg podatkowych i innych ewidencji związanych z podatkami oraz udzielanie pomocy w tym zakresie oraz sporządzanie w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów deklaracji oraz zeznań podatkowych lub udzielanie im w tym zakresie pomocy.

Wymienione wyżej przykłady działalności to tylko niewielka część zawodów i podmiotów, jakie objęte są obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej. Jednak już na wymienionych wyżej przykładach możemy zauważyć, że ubezpieczenia OC zawodowe są niezwykle przydatne i zapewniają skuteczne zabezpieczenie zarówno dla ubezpieczonego jak i poszkodowanego. Warto zatem przemyśleć wybór tego rodzaju ubezpieczenia nawet, jeżeli ustawodawca nie przewidział takiego obowiązku, gdyż w trakcie wykonywana różnych czynności związanych z naszym zawodem może dojść do pomyłki, która może skutkować poważnymi szkodami – zwłaszcza jeżeli pracujemy w zawodzie specjalistycznym, związanym z dużą odpowiedzialnością. Dzięki ubezpieczeniu unikamy konieczności naprawiania szkód z własnej kieszeni, dzięki czemu zapewniamy naszej firmie stabilność oraz – co może na pierwszy rzut oka nie być takie oczywiste – ukazujemy nasz profesjonalizm.

Konsekwencje braku ubezpieczenia OC w przypadku lekarzy

Ubezpieczenie OC lekarzyUbezpieczenie OC lekarzy jest obowiązkowe, ponieważ zawód lekarza wiąże się z dużym ryzykiem – niekiedy wystarczy drobny błąd, aby doprowadzić do uszczerbku na zdrowiu pacjenta lub nawet do jego śmierci. Wykupione ubezpieczenie OC daje pewność, że w razie wystąpienia o roszczenia z tytułu popełnionego błędu lub zaniedbania, wszelkie szkody zostaną pokryte z polisy ubezpieczonego. Z pewnością posiadanie takiej polisy leży w interesie lekarza, jakie jednak są konsekwencje jej braku?

Przede wszystkim lekarz nie posiadający ubezpieczenia OC zawodowe może zostać ukarany karą nagany, upomnienia, zawieszenia w prawach do wykonywania zawodu na okres od roku do pięciu lat, a nawet pozbawienia prawa do wykonywania zawodu bez możliwości ubiegania się o ponowny wpis na listę lekarzy. Jak więc widzimy konsekwencje są bardzo poważne, jednak aby lekarz poniósł odpowiednią karę konieczne jest złożenie wniosku przez pacjenta – dopiero wtedy wszczynane jest postępowanie zmierzające do ukarania lekarza. Dlatego w większości przypadków brak ubezpieczenia wychodzi dopiero w momencie popełnienia jakiegoś błędu w sztuce lekarskiej.